"Jag lyfter mina ögon upp till berg.., ehum ..till Hillsong."

"Jag lyfter mina ögon till bergen;
Varifrån skall min hjälp komma."

"Min hjälp komer från Herren,
som har gjort himmel och jord."

Psa 121

Att det alltid blir tumult när en ny rörelse sker i dammen  är förknippat med en föreställning om att denna rörelse är en Guds ängel som stiger ner i vattnet, och den som först hoppar, hasar, faller ner i vattnet när det är i rörelse skall bli helad från vilken skada denne än haft. 

Dammen i Bethesda (Johannes 5:1-15) är en sådan plats, en sådan damm där de som ligger runt den i väntan på ett under alla har det gemensamt att de på olika sätt är handikappade. Dammen ligger nära Fårporten. Alltså befinner de sig inom stadens murar. I pelarsalarna, karavanseraljen, runt dammen ligger de som har denna damms sporadiska rörelse som sitt sista hopp. De har sedan länge slutat ha något hopp om hjälp från något annat håll. Av dem som låg där fanns det "långliggare" s a s, en man hade levt 38 år av sitt liv där. I väntan på vadå eller Godot? Från människorna hade han inget annat att hoppas än de allmosor som höll honom vid liv. Smulor från de rikas och friskas liv.

Jesu omsorg om de slagna uttrycker sig så att han uppsöker dem och möter denna man med en fråga som till synes är ganska överflödig:" Vill du bli frisk". Det vill väl varenda människa? Den sjuke har dock efter denna långa tid ingen bild av sig själv som en som ens kan bli frisk under nuvarande omständigheter, och hans svar visar att han har kapitulerat inför sin sjukdom. "Herre, jag har ingen människa som kan hjälpa mig ner i dammen när vattnet väl kommer i rörelse, jag är inte snabb nog, någon annan kommer alltid före mig ner i dammen."  Jesus sa, utan vidare diskussion, "ta din säng och gå. Genast blev mannen frisk och tog sin bädd och gick."

Stockholm, Helsingfors, London, Sydney etc etc är alla städer i världen med en viss andel ännu Kristustroende. Att dessa är fragmenterade i många organisatoriska enheter utan mer än symbolisk samverkan sins emellan känner alla till. Att de på ingen plats är mer än en liten bråkdel av antalet boende människor i dessa städer känner också alla till. Att det är mycket sjukt i dessa olika pelargångar är också synligt för den som har kännedom om hur den Kristi kropp skulle kunna se ut, som var grundad på hörnstenen Kristus och uppbyggd på apostlarnas och profeternas grund.

Utan att dra för stora växlar kan man utan vidare likna städernas situation vid Jerusalems. Innanför porten till fåren, ja, men förlamade och inkrökta i sig själva och sin egen situation. Ofta har de sett 'hjälpare' komma och gå men inget har i sak förändrats i deras situation. Så här sitter de och väntar på något som kanske händer.  De väntar på någon som kan rådda upp deras situation och rätta till vad som brister. Då inträffar det märkliga att Kyrkans överhuvud och den som är herden för alla dessa får kliver in i bilden. (var har han varit hittills?)
-"Vill ni verkligen tillfriskna?" 
"Ja siddu Herreman det vore ju fint det, men siddu vi har ingen som kan ordna det."

Någon 'messiansk' förväntan har sannerligen inte denne son av Israel. HERREN räknas inte, alla synagogor, tempel, högtider, nymånadsfester och sabbater till trots. Ett sken av gudsfruktan men helt utan kraft. En lagbunden religiositet utan tillstymmelse till liv. Ett hopp om det övernaturliga som kompensation för frånvaron av det som borde vara det naturliga för det som säger sig vara Kristi församling.  Här och där finns fickor av levande människor som lever under dessa villkor men de lider under salvorna av ord om Gud medan de längtar om att få höra ord från och av Gud.  Att de redan sedan lång tid har det ordet i sin hand syns dem inte som ett svar på deras begäran. Visserligen har de läst att Jesus säger  "mina ord är sanning och liv", men det får väl stå för honom? Och de svarar nekande på frågan:"Förstår du vad du läser?"
-"Hur skulle jag kunna det när ingen undervisar mig?"

Så kommer det någon som sätter vattnet i rörelse! Det måste vara en ängel! så var folktron.

Och Paulus är snabb med att ge en varning: om ni inte håller er till Kristi ord så kommer 'ljusänglar" att dyka upp som utger sig för att vara frälsare. De kan först då komma när det inte längre finns någon kunskap som håller synden borta. När människorna inte längre vet vad som är rätt i Herrens ögon då kommer alla möjliga företeelser att verka helt i sin ordning, just för att inget rättesnöre längre finns.

Huvudsaken är att det händer något annat än det som har varit. För det som har varit har lämnat dessa storstäder och i princip alla andra städer också, med en marginaliserad minoritet av 'kristna' som i mycket liten utsträckning ännu gör allt det vilket Gud hade givit dem att göra. När de existerande kyrkorna förefaller nöjda med att utgöra 2-3 % av befolkningen i sina städer är det väl hög tid att skapa en folkväckelse? Är det inte bra att någon gör något som lockar skarorna?

Inte om det innebär att fler hamnar i pelargångarna runt dammen och väntar på rörelser i vattnet!

Att det finns betydande brister och blottor i den kristenhet som idag finns i städerna är nog inget som seriösa betraktare bestrider. Men vad anledningarna är till denna status råder det delade meningar om.  Och det är inte alls säkert att de skulle svara jakande på frågan om de ville tillfriskna. Den så kallade 'sjukdomsvinsten' gäller inte bara söndervårdade människor utan också hela församlingar.

Att bli frisk handlar nämligen om att ånyo ta ansvar för sina egna liv och inte längre skylla sina tillstånd på omgivningen, änglarna eller stillastående vatten. Väntan på "Godot" har aldrig räddat någon. Men säger du: Herren då? Var kommer han in i bilden? Ett flertal av de kyrkor som ännu finns ifrågasätter om Heren ens är "en han". Hur skulle de ens känna igen Honom om han kom? De ifrågasätter att Han skulle vara huvudet för församlingen, de har ju sin styrelse till det. De har inte plats för Guds ord för de är så teologiskt skolade att de bara kan tala om gud men inte längre höra på Honom.

Skulle Han komma skulle han krossa hela den religösa apparaten. Han skulle rentav komma utanför arbetsreglerad kontors och mötestid, på fel dag och till fel personer! Så kan vi inte ha det. Vi måste hålla illusionen vid liv att vi har eget liv, det kan vi bara om vi håller Honom borta. Om inte så är fallet skulle det ju inte vara som det är. Och då skulle ju heller ingen förförelse kunna komma. För den kommer som ett brev på posten när  och bara då ett fåtal ännu håller fast vid den tro som en gång för alla är meddelad åt alla de heliga. 

Så befinner vi oss i rubrikens frontlinje. Jag lyfter mina ögon upp till "Hillsong" för från dem kommer min hjälp!?

Vilken av alla församlingar i Stockholm, Göteborg, Helsingfors, Oslo etc  behöver Hillsong? Förmodligen ingen, för Hillsong har inte kommit för att bistå det verk som redan finns utan för att kliva in på scenen som ny aktör med i princip nollintresse för det Gudsverk som redan finns. Kommer de för att rädda dem som är förlorade? Eller kommer de för att säga åt de förlorade att de inte är det? Bara ni går med i Hillsong har ni ert på det torra i himmelen?

Hur många församlingar finns det överhuvudtaget i någon av dessa städer? Sett ur Guds synvinkel?

En enda! En sargad, delad, fattig och naken kropp, styckad till oigenkännlighet. Det finns bara en enda Kristi församling i varenda stad någonstans.  Men si det vill få erkänna. De försvarar sin brustenhet och sin splittring med mängder av teologiska ursäkter som alla har det gemensamt att de inte håller för granskning mot profeternas och apostlarnas undervisning. Syftet med att föra människor till en levande frälsande tro är entydig: "Därför uppmanar jag er, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Var alltid ödmjuka och milda, var tålmodiga och överseende med varandra i kärlek. Gör allt ni kan för att bevara Andens enhet genom fridens band: en kropp och en Ande, liksom ni kallades till ett hopp vid er kallelse, en Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas Far, han som är över alla, genom alla och i alla."

Har Hillsong för avsikt att vara bidragande faktor till att tillsamman med alla de andra  bli vad alla borde vara på varje plats? Jaså inte det?

Vad är det i Hillsongs vision som pekar mot att de som berörs av Hillsong kommer att se Kristi Kropp i Stockholm eller Helsingfors som en odelbar enhet där Kristus själv är huvudet?


Det ledarskap som Kristus har givit åt sin kropp består av en flerfald gåvor med olika inriktning för att hela Kristi kropp skulle växa till genom det bistånd som alla dessa gåvor ger till hela kroppen. Vilken del av den femfingrade handen bidrar Hillsong med för alla de andra?
Är det som apostlar, profeter, evangelister, herdar eller lärare som Hillsongs ledarskap skall tillföra hela Kristi krop saknade element? Det enda legitima syftet med ledarskapet enligt den Helige Ande är att göra alla de heliga skickliga till att göra sina delar i helheten.

Om de menar sig vara apostlar borde de att ha ett centrifugalt intresse att se människor vunna för Kristus i stad som landsort. "Kyrkan" borde tillväxa, att lägga till ännu en kyrka är bara  mer splittring. 

Menar de sig vara evangelister kommer deras verksamhet
att leda till omvändelse, syndabekännelse, sinnesändring och den begravning av köttet som lämnar vägen fri för Kristi uppståndelsekraft i människor som idag inte har en susning om evangeliet. Framför allt kommer de inte att proselytisera bland missnöjda medlemmar i de existerande kyrkorna.

Menar de sig vara herdar för Överherdens hjord kommer de att ha ett brinnande omsorgshjärta för alla de som idag gått andligt vilse i kyrkorna. De kommer att uppsöka det 100:e fåret utan att klippa  och för egen vinning sälja ullen på den övriga 99.

Kommer de som de lärare som håller sig till hela  Guds ord? Som undervisar de troende i Stockholm i hela Guds rådslut? Som fullföljer Jesu missionsbefallning att "lära dem att hålla allt vad jag har befallt er.?"

Kommer de att vända Fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till Fäderna? Redan nu visar de ett förakt för 'fäderna' och fädernas gärningar som starkt för den uppgiften i tvivel.

Kommer Hillsong att fullborda den redan nu gängse 'klipp och klistra' hanteringen av Guds ord? Kommer de att förakta Johannes evangeliet till den grad att de citerar Johannes 3:16 utan att låtsas om v 17 och 18? Kommer de att fortsätta behandla bibeltexterna som om de vore en låda lego? Kommer de att bygga sin teologi på lösryckta och förryckta bibelord?

Sjätte pelargången?

Om Hillsong inte har för avsikt att bry sig om något av detta som jag anfört här kommer de att bli ännu en pelargång full av halta och lytta som väntar på ett mirakel. 

Det som behövs är en bred sjukdomsinsikt över hela linjen. Vilka är de blinda, halta, lytta som väntar på undret?  De som idag väntar på att vattnet i Bethesda dammen skall röras upp ligger och väntar strax innanför Fårporten. Varför ligger de där? Därför att de är 'avsidestagna' och tillhör de församlingar som redan finns i Stockholm och Helsingfors och Sydney och London. De är de fallerade kyrkornas obetalda räkningar. Och deras religion har inte förhindrat dem från att ligga där, i en generation rent av, 38 år!  Religionen de har har försörjt dem med allmosor som avsidestagna så att de har kunnat vara kvar med sin ofullgångenhet och längtan. Men någon hjälp av de religiösa kan de inte vänta sig. De vill nämligen bara diskutera om det är rätt att bryta mot Sabbatsbudet för en människas  skull.

Jesus såg honom ligga där och visste att han redan varit sjuk sedan länge, och frågade honom. vill du bli frisk? Om du vill det måste du sluta kalla dem för Herre som ingenting  kan göra för dig utom att ge dig allmosor. Kalla mig inte Herre om du inte vill vara min lärjunge.  Mannen tog sin bädd och gick. Men judarna sa till honom "du skall låta bli att bli botad på en söndag.."
"Det är opassligt!"

Sedan fann Jesus honom och sa: "Så du har blivit frisk? Synda inte mer så att inte något värre drabbar dig." 

Hillsong utger sig för att tro på allas helande, står de också för att alla skall sluta synda? Finns det bibliska begreppet 'synd' alls i deras teologi? Den saknas i många av de kyrkor bredvid vilka Hillsong vill vara verksam.

Herre Herre, till vem skulle vi gå? Till Hillsong? -"Nej, Jag är Vägen Sanningen och Livet."

Maranatha!

**********

Björn Donobauer, Doncaster  20 februari 2018
Share:

No comments:

Post a comment

Mest lästa

Senaste inlägg