Bloggtext: "Är Reinkarnation en del av Guds plan?"

För några dagar sedan blev en bok tryckt i min hand av en god vän och broder. Det är dess titel som ger rubriken till denna blogg. Peter Wallgren är ett känt namn på den frikyrkliga horisonten inte minst därför att han tillsammans med sin fru leder en bibelskola kallad 'Vingården' i Perstorp. Men han är också känd för att dessa två anser att i slutändan blir alla frälsta. De är s k universalister.

Jag hade någon vecka tidigare följt en tråd om reinkarnation i ett internet forum så frågan var redan väckt och min väns gåva och enträgna bön om att jag skulle läsa boken och komma med ett omdöme kunde bara bemötas med lydnad. En vecka har jag knaprat på boken. Läst, skakat på huvudet, lagt den ifrån mig i ömsom vrede och ömsom sorg, bett mig förbi mina spontana känslor och rannsakat skrifterna för att undersöka hur det förhåller sig med det som nu sägs.. Så handlar man om man är mera hedervärd än judarna i Tessalonike (Apg 17:10-13)

(Jag har sedan tidigare lagt upp en video på Youtube på engelska i samma ärende. Länk: https://www.youtube.com/watch?v=kaOBwLR_Yow&t=781s)

Problembeskrivningens förbannelse
Det finns ett ganska märkligt förhållande i tillvaron. Det sätt på vilket ett problem eller en fråga presenteras TYCKS antyda hur problemet skall lösas.  Ursprunget till insikten återkommer jag till då och då därför att det är så vanligt förekommande att människor låter själva problemet definiera hur man skall komma fram till en lösning.

Men observera att det i den absoluta verkligheten ytterst sällan finns en lösning genom att man låter problemet bestämma hur man skall tackla det. Den mest brillianta demonstrationen på detta ligger långt tillbaka i myternas och legendernas historia. Macedoniern Alexander den store kommer till staden Gordion och finner där att staden är förseglad genom en knop slagen på ett ok. Den som löser knuten vinner allt.  Problemet: en knop. Den vanliga lösningen: finn en ända och följ linan.  Men om knopen är splitsad finns inga ändar att dra i. Varje försök att dra i en ögla gör knopen mera knuten. Men där ser du: om problemet definierar hur man skall lösa det går man bet.   Man måste tänka utanför boxen som det heter det numera. Alexander såg knopens knutenhet. Insåg att knopen inte gick att lösa med knytandets medel, drog sitt svärd och högg itu knopen. Vem hade sagt att den skulle knytas upp? Den skulle lösas.

Wallgrens boktitel är av samma slag som den gordiska knuten. "Reinkarnation- en del av Guds plan?"
Det vill säga: en 'bibellärare' (sic) fäster i bokform en undervisning som antyder att det skulle kunna vara en del av Guds eviga plan att låta människor genomgå liv efter liv som en möjlig 'raffinering' från syndare till helgon i en gradvis uppåtgående rörelse genom de på varandra följande existenserna.

Till läsarens förvåning förefaller det som om begreppet reinkarnation skulle vara ett bibliskt begrepp. Det har ingen bibelläsare som är född av Guds Ande någonsin sett eller hört vare sig från Guds Ande eller Guds ord, så hur kommer det sig att denna bibellärare efter tvåtusen år plötsligt har ljus över något som har undsluppit Guds folk i tvåtusen år?

Se där, en veritabel knut som håller en hemlighet försluten från oss. Men tack vare Peter Wallgren får vi nu en insikt i något som vi inte har förstått förut och som därför gjort oss berövade något av Guds plan för mänskligheten?

Frågorna tumlar självklart runt på denna nya spelplan. Här är några:

1 Har PW förstått vad som menas med INKARNATION innan han erbjuder reinkarnation? Har han redovisat någon förståelse om vad som menas med att vara skapade till Guds avbild när han kan antyda att den enskilda avbilden måste upprepas i andra former än sin ursprungliga för att i kommande jordiska liv bli mera Guds avbild än den första kopian?

2 Har PW förstått skillnaden mellan att "uppstå" i nytt väsende i liv och '"återfödas"? Jag citerar honom i avsnittet: Folktron på Jesu tid sid 6 "Tron på återfödelse var vanlig bland judarna på Jesu tid. Luk 9:18-19 " En gång när Jesus hade dragit sig undan för att be och lärjungarna var med honom, frågade han dem: "Vem säger folket att jag är?"De svarade: "Johannes Döparen. Men en del säger Elia, och andra att någon av de gamla profeterna har uppstått." Ett sådant svar kan man bara ge om man tror på återfödelse."  Häpp?

Med en fullständigt halsbrytande lögn sätter han likhetstecken mellan "uppståndelse och återfödelse".  Så fortsätter han boken igenom att blanda bort korten.  Hans sätt att felaktigt ge en annan värdering till bibelorden är en alarmerande signal om att här står inte allt rätt till.

För att ni skall förstå hans teknik att förvränga det som står skrivet ger jag er ett exempel till. Det finns ju en text som utan tvekan ligger till grund för insikten att vi bara lever en gång och därefter ställs inför domen. Han inleder med att säga "Nu till frågan om huruvida vi kan ha flera jordeliv. Först ska vi se  det enda bibelställe som brukar anföras mot reinkarnationen, och citerar Hebreerbrevet 9:27-28 "
 Och liksom människan måste dö en gång och sedan dömas,  så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder. Och han ska träda fram en andra gång, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom."

Oförmögen som han är att läsa det som står vill han göra gällande att eftersom ett antal människor har uppstått från de döda i samma kropp som den som dog låter han göra gällande att detta handlar om 'återfödande' Men slutgiltigheten i Jesu offer: en gång för alla ' är det som gör människans liv 'en gång för all' .. precis som Jesu död är en gång för alla så är människans. De är vad det står!!

För att förstå hur detta är möjligt skall man notera återkommande skrivningar om att ordet har förvanskats under årtusenden, att vi har förlorat det sanna ordet och kan bara rekonstruera det med PW:s metod. Den typen av antydningar och direkta påståenden finns överallt. Med andra Ord: Ordet och Anden är INTE tillförlitliga som kunskapskälla.


Han förstår inte skillnaden mellan 'uppstå' och 'återfödas'. Därmed är det ordets svärd som klyver hans påstådda problem. Hans problem med bibeln består i att han inte kan skilja på dessa två. Guds Ande gör skillnaden och ingenstans i ordet talar skriften om återfödelse. Han talar om problematiska och svårförstådda bibelställen: det är hans tolkningsmodell som skapar de flesta svårigheter som sedan förbryllar honom.

För den som till äventyrs vill veta vad Ordet säger om den kommande domens  slutgiltighet är ordets  entydigt. Men PW tror inte att Guds dom är slutgiltig. Han tror i klartext att "..Gud skall till slut upprätta alla. Alla skall till slut finna Kristus som frälsare" Sid 4 Inledningen.


3 Reinkarnationens ide accepterar inte att det är sant att människan skördar vad hon sår.  Den säger till människan att du får alltid en chans till att rätta upp det du har förbrutit här. Inte bara förnekar PW att det för människan väntar döden  en gång för varje individ, inte heller känns han vid varför människan dör, utan han hävdar även att dina och mina handlingar inte skulle vara definierande för vår evighet. (Att människor dött och uppsttått till samma kropp som de hade före döden kallar han alltså för återfödelse.. Lazarus Jairus dotter etc..) Gal 6:6-8 "Bedra inte er själva, Gud lurar man inte: det människan sår ska hon också skörda. 8 Den som sår i sitt kött får av köttet skörda undergång, men den som sår i Anden får av Anden skörda evigt liv."  Reinkarnationen förnekar att vi skördar en och endast en och alltid vår egen sådd. Den låtsas erbjuda ett antal nya åkrar. 

Därav följer att dina beslut, ditt liv, dina handlingar inte behöver tas på allvar nu. Du är bedragen om du tror att du bara har detta liv att ta ansvar för inför Gud.

Med andra ord: du är inte unikt och underbart skapad, du är bara en av många kommande kopior. Du som ditt eget 'JAG ÄR' är en skugga av något som har varit och en förelöpare till något, totalt annorlunda som skall komma.


4 Ingenstans i sin bok tar PW upp Rom 6:23. Ingenstans pekar han på den ytterst försvårande omständigheten att syndens lön är döden HAn gör gällande att död betyder 'vara skild'. men andas aldrig ett ord om syndens verklighet Helighetens dom av den och syndens enskilda konsekvenser,
Därmed, i det ögonblicket, känner vi igen just denna förnekelse av dödens  verkliga väsen och betydelse.


1 Mos 2: 16-17  Herren Gud tog mannen och satte honom i Edens lustgård för att odla och bevara den.  Och Herren Gud gav mannen denna befallning: ”Du kan äta fritt av alla träd i lustgården,   men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta, för den dag du äter av det ska du döden dö.”1 Mos 3:4-5 Då sade ormen till kvinnan: ”Ni ska visst inte dö! Men Gud vet att den dag ni äter av den kommer era ögon att öppnas, och ni blir som Gud med kunskap om gott och ont.”

Ordsp 8:36 Men den som syndar mot mig skadar sin själ, alla som hatar mig älskar döden.

Hes 18:4  Se, varje levande själ tillhör mig, fadern såväl som sonen. De är mina. Den som syndar ska dö. 

Rom 6:20-23  När ni var slavar under synden var ni fria från rättfärdigheten.  Men vad fick ni då för frukt? Sådant som ni nu skäms över, eftersom det slutar i döden.  Men nu när ni är befriade från synden och slavar hos Gud, får ni helgelse som frukt och till slut evigt liv.  Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. 
Hoppar det eviga livet runt som en guttaperkaboll? Här idag i mitt liv, men sen tillbaka till mitt skåp i himlen för att sen ges till min 'reinkarnerade' kropp men inte längre till mig?

Undervisningen om reinkarnation är en försåtlig variant av men i andemeningen identisk med den stora Ormens lögn till urmänniskan. Varför en bibellärare inte aktar sig för att tala med kluven tunga får han svara på själv.


5 PW har ingen tilltro till att Bibeln är Guds uppenbarelse en gång för alla. Han är fullständigt omedveten om att Ordet gör anspråk på att vara Guds ord i alla delar. Den som vill fördjupa sig i hur det kommer sig att jag kan hävda det kan ladda ner min bok 'Jag tror. därför talar jag'. Den finns som PDF från min webbsida under resurser. För PW är alla texter som talar till hans förmån av samma dignitet. Han kan inte längre skilja på det heliga och det allmäna. PW inser inte att det Guds ord vi har idag är bevarat åt oss genom samme Ande som först inspirerade det ordet. Han anser att bibeln först måste filtreras genom de filter han lägger på det för att förstås.

Någon kamp för den tro som en gång för alla var given åt alla de heliga är det inte tal om i denna bok som han släppt ifrån sig. (Judas brev3)


Inte heller har han med en min visat att han förstått att en glidning undan från det som Guds ord talar skulle inträffa så fort apostlarnas tid var slut. När han citerar kyrkofäder gör han det med samma vördnad som om det vore Guds ord. (När det gagnar hans sak vill säga) Därför öser han ur alla källor utan att förstå att de är mer eller mindre orena. Guds ord far han fram med helt godtyckligt och vill få oss tro att det talar till Reinkarnationens fördel.

Det gör det inte. Varenda tolkning i den riktningen är godtycklig.


Jag skulle kunna lista ett antal punkter till.

Det slutliga strået är alltid detta: "Vi kommer inte att kunna anklaga honom för något om det inte har med hans Gudsförhållande att göra." 
Dan 6:5  Då sade männen: ”Vi lär inte hitta något att anklaga den där Daniel för, ifall det inte gäller hans gudsdyrkan.” 

Det ställer alltså frågan: vilken Gudsbild finns bakom denna lära om reinkarnationen?  

En Gud som tjyvhållit på en hemlighet tills Gud äntligen hittade Peter Wallgren att framföra den genom?
En Gud som på tusentals boksidor gjort sken av en sak men menar dess motsats?
En Gud som agerar godtyckligt och vilseledande?
En Gud som inte står för sitt ord?


Varken föreställningen om allas slutliga räddning och frälsning eller reinkarnationen håller i ljuset av Guds ord. Men de följer varandra som dyngkärran följer oxen över en åker som är besådd med tistel och törne. Det lilla vete som finns mellan dessa växer långsammare än tistel och törne.

Är denna bok ett olycksfall i arbetet? Ville så gärna tro det.  Sjäva ärendet 'reinkarnationen' är väl en sak, men det som ligger som en tung haschdimma i botten är den konsekventa undermineringen av Guds ord.

Det är det verkligt bestående uttrycket. Jesus sa att det skulle ske, den helige Ande sa att detta skulle komma. Vi kan sluta vänta, det är här.


Björn aka Teddy Donobauer
Share:

3 comments:

 1. Björn, du felciterar mig. Jag har inte sagt att uppståndelse är samma sak som reinkarnation, vilket framgår tydligt i boken. När judarna sade att Jesus kunde vara någon av de gamla profeterna som hade uppstått (Luk 9:18-19) kan de knappast ha menat samma sak som Bibelns lära om uppståndelsen, dvs att få en odödlig kropp. Även om ordet uppståndelse finns här, är det väl uppenbart att det handlar om reinkarnation, för annars hade väl ingen tänkt på att döda Jesus. Det är ju omöjligt att döda den som uppstått med den odödliga kroppen. Du kan väl läsa innantill. På sidan 64 har jag ju en egen rubrik som heter "Uppståndelsen kontra återfödelser" där det framgår att jag inte sätter likhetstecken mellan dessa båda företeelser.
  Jag har heller inte skrivit att det skulle handla om återfödande när t ex Jesus uppväckte Lasarus. Jag har bara skrivit att Lasarus dog mer än en gång. Men naturligtvis var det i samma kropp.
  Och jag tror verkligen att Jesus är enda vägen till Gud. Det framgår också i boken. Du antyder att nästa steg skulle kunna vara att förneka detta.
  Sedan förstår jag inte hur du kan komma fram till att jag skulle påstått att Bibeln har förvanskats under årtusenden. Tvärtom, jag håller mig till skriften där översättare och tolkare förvanskat betydelsen. Men som jag skrev i boken måste man läsa Tidens fullbordan också för att tränga in i detta. Detta är mycket allvarligt, eftersom det håller många i mörker om Guds sanna natur. Tyvärr är det inget att förundra sig över. Det dröjde ju 1400 år ungefär från att kyrkan i det stora hela hamnade i villfarelse tills reformationen kom med en partiell upprättelse. Men det finns mer att upprätta. Det är just köttets tolkningar och kompletteringar av teologer som gjort Bibeln svårförståelig.
  Reinkarnation innebär faktiskt att människan skördar det hon sår. Det står också i boken. Men skörden måste väl inte fördenskull innebära evig fördömelse? Det finns så mycket mer att säga om detta, och just därför har vi gett ut boken "Tidens fullbordan" som visar utifrån Skriften att alla till slut ska ha sin rättfärdighet i Kristus. Liksom det var fördolt för de flesta judar på Jesu tid att Messias skulle komma vid två tillfällen, och först som Herrens lidande tjänare, så är det fördolt för de flesta idag vad Skriften säger om allas återupprättelse. Man kan inte se mer än man vågar och vill se.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Peter Wallgren: var vänlig lyssna till Helena Nilssons vittnesbörd.
   Står du med fötterna i två världar har du ej klarsyn. Har varit djupt i andra läror och fick klarsyn först när jag helt klippte dessa band.

   Delete

Mest lästa

Senaste inlägg