Bloggtext: Falska profeter?

"Om ni inte gör som jag säger, så profeterar jag."

Pröva allt!

I takt med att allt fler kan allt mindre i de 'första grunderna' och i och med att bibelkunskapen är så oerhört grund och eftersatt, ökar floden av människor som utan minsta hämningar kallar sig för profeter och gör anspråk på gudomlig auktoritet över dem som hela tiden söker något nytt sensationellt att jaga efter.

Profetians väsen är inte först och främst att förutsäga något, utan att uttala, förkunna, förklara och tillämpa Guds Ord. I det ärendet sker många framåtblickande utsagor, men de är fullständigt beroende av "det som står skrivet." De är morgondagens konsekvenser av vad som idag har fastslagits vara Guds vilja och Guds mål. Om en applikation frångår sitt fundament så att den blir fristående från sitt ursprung är den inte längre sann; om den inte kan stämmas av mot sin uppdragsgivares kända intentioner är den falsk.

Frånvaro av profetröster är således inte vårt största problem. Det är frånvaron av kunskaper ibland profetiornas mottagare som tillåter falska profeter att härja. Ofta kan man få höra citeras: "Utan profetia blir folket tygellöst" och det sägs inte så sällan för att legitimera en slags profetisk verksamhet som är totalt lösgjord från den uppenbarelsekunskap som Bibeln är. Dvs man legitimerar varje Jöns eller Fia som menar sig ha hört ett ord från Gud. Och i normalfallet får dessa inte vare sig prövas eller deras ord ifrågasättas. De har alltså plötsligt fått en position över granskning eller ifrågasättande. Och som regel är deras ord  ansedda som bärare av mer auktoritet än det som står skrivet.

Håller det gentemot den givna kunskapen om profetisk funktion i Guds ord?

Varför varnar hela skriften ideligen om förekomsten av falska profeter? Varför är vilseledande proklamation under dödstraff i det första förbundet?

Jer 14:14 "Men Herren sade till mig: Profeterna profeterar lögn i mitt namn. Jag har inte sänt dem eller befallt dem eller talat till dem. Falska syner, tomma spådomar, löst prat och sina egna hjärtans bedrägerier är vad de profeterar för er."

Jer 23:9  "Om profeterna: Mitt hjärta vill brista i mitt bröst, alla mina ben darrar. Jag är som en berusad man, som en man omtöcknad av vin, på grund av Herren och hans heliga ord."

Matt 24:11-14 " Och då ska många komma på fall, och de ska förråda varandra och hata varandra.  Många falska profeter ska träda fram och bedra många,  och eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta.  Men den som håller ut till slutet ska bli frälst.  Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma."

Matt 24:23-25  "Om någon då säger till er: Här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.  Jag har nu sagt det till er i förväg."

Frågor på det? 

Apg 20:28 "Jag vet att så fort jag gått ut genom dörren kommer vargar att kasta sig över hjorden..."

Kännetecken på falska profeter är att de är överdrivet upptagna av "under och tecken", att de har "en annan Jesus" och att deras verk aldrig lämnar dem själva penninglösa. 2 Tess 2:8 "Sedan ska den laglöse träda fram, han som Herren Jesus ska döda med sin muns ande och förgöra med glansen vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan som kommer med stor kraft och med lögnens tecken och under.  Med ondskans alla konster bedrar han dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen så att de kunde bli frälsta.

1 Joh 2:18-25 "Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist ska komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av det förstår vi att den sista tiden är här. De har gått ut från oss, men de hörde aldrig till oss. Hade de hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss. Men det skulle visa sig att alla inte hör till oss.

Ni har en smörjelse från den Helige och ni har alla kunskap. Jag har inte skrivit till er för att ni inte känner sanningen, utan för att ni känner den och vet att ingen lögn kommer från sanningen. Vem är lögnaren om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen. Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner Sonen har också Fadern. Låt det ni har hört från början förbli i er. Om det ni hört från början förblir i er, kommer också ni att förbli i Sonen och i Fadern. Och detta är vad han själv har lovat oss: det eviga livet."


Men här är det som skon klämmer: "Ni har en smörjelse från den Helige och ni har alla kunskap." Det talas om smörjelse i kvadrat och kubik men en sak är bedövande klar: de som säger sig ha den saknar den kunskap som är den gudomliga uppenbarelsens hela kunskap i båda förbundens böcker. Ett betydande förakt för det som står skrivet syns i predikningar, i böcker, i  en del av det som kallas lovsång, ja överallt.. Predikningar som tar i princip vilka friheter med texten som helst står oemotsagda. Sönderstyckning av ordet och den sedvanliga 'plocke-pinn' teologins massaker på de heliga profeternas och apostlarnas texter görs ideligen.

Som jag ofta gör gällande har de ingen respekt för Gud eller Guds ord. De ser ingen skillnad i auktoritet mellan kyrkofäderna och skriften, de saknar respekt för elementära literära baskrav. Johannes skrev inte ner sina meningar på lösa lappar som han sen la i en låda med uppmaningen :"ta ett manna korn".  Han sa inte om sitt tredje kapitel: "ta vers 16, den är god, men bit inte i det sura äpplet i vers 18."  Johannes skrev fastmer såhär: "Många andra tecken gjorde Jesus som inte är skrivna här men dessa är skrivna för att ni skall tro   att Jesus är Messias, Guds son och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn."  Men moderna profeter talar inte om trons grunder, de försöker uppamma upplevelser och känslor istället för trons fasthet. Youtube har tusen och åter tusen timmar av just exakt den sortens "profetia".

Det som kännetecknar falska profeter är deras grava okunskap i skrifternas egna anvisningar för hur skrifterna skall förstås. De känns också igen på att de rider käpphästar som består av lösryckta fraser, ord och meningar som ingen någonsin granskar! Vi lever i LEGO lådans tidevarv. Den danska leksaksfabriken har slagit världens barn med häpnad. Men det finns en bister andlig motsvarighet. Tusentals profeter och "smorda förkunnare" betraktar bibeln som sin privata legolåda. Det är bara det att de har tappat locket som visar vad dessa ord från Gud skulle bygga!  De saknar 'de mönsterbilder som Gud gav'. Så det bygger vad som faller dem in.

Det finns en vitt utbredd villfarelse som gör gällande att det skrivna ordet är lagiskhet och att alla måste få 'rhema', dvs direkta tilltal från Gud. För det som står skrivet är inte levande ord!  Att Jesus sa i klartext: "Mina ord är Ande och liv" och att det är Kristi Ande som talar i alla texter från GT känner dessa nasare inte till. Det dras upp en skiljemur mellan den skrivna uppenbarelsen och det egen upplevda tilltalet. Därmed förlorar man varje möjlighet att hålla upp det egen upplevda mot någon som helst lodlinje. Och det finns inga gränser för vilket struntprat som den vägen smygs på inte ont anande och 'välsignat' okunniga och obefästa människor som vränger Ordet sig själva till evig skada. (se 2 Pet 3)

Kännetecken på falska profeter är utan undantag alltid negativen till det som sägs i positiv mening om när profetia är rätt.

Punkt 1
Profetia skall inte förtryckas eller föraktas.  Men heller inte överdrivas eller tillåtas skena utanför 'vad sant är'. Den förebild för  profetia som ju är  given är Jesus själv. Bortåt dussinet gånger kallas han för profet. Profeten talar vad sant är. Den profeten gissar inte, chansar inte vilt, utan talar med en helt annan auktoritet än vanligt prat. Ingen gör misstaget att sätta likhetstecken mellan denna unika Profettjänst som ingår i det faktum att Jesus är Herrens HERRENS smorde och därmed i sin person är Profet, Överstepräst och Kung,  och församlingens tilldelade profeter som enbart är hans daglönare. För profeten är en Guds gåva till församlingen, men också underordnad både Kristi ord och församlingens prövning.

Ordsp 16:2 "En mans alla vägar är rena i hans egna ögon, men Herren är den som prövaandarna"

1 Joh 4:1-3
 "Mina älskade, tro inte varje ande, utan pröva om andarna kommer från Gud. Det finns ju många falska profeter som har gått ut i världen.  Så känner ni igen Guds Ande: varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, den är från Gud,  och varje ande som inte bekänner Jesus, den är inte från Gud. Detta är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu finns i världen".

Hur skall andarna kunna prövas? Guds Ande är sanningens Ande. Sanningen är skriven i ordet och återger Ordet som blev kött en gång och aldrig mera. Det är bara mot det som Saningens Ande sagt som andra andar kan 'prövas'. Vad säger de?

När profeterandet fungerar i den kristna gemenskapen så är det inte en besynnerlig och udda eller ovanlig fuktion utan en 'bredfunktion' där  profeterandet står högre i kurs än tungomålstalandet och en uppmuntran görs att många kan 'profetera' vilket de gör när de ger till församlingen det som Guds ord har upplyst den enskilde om och som delas med alla. För den delen av den normala församlingens liv finns ett regelverk.
1 Kor 14:29f  "Två eller tre profeter ska tala, och de andra ska pröva det som sägs.  Men om någon annan som sitter där får en uppenbarelse ska den förste vara tyst. (Du hör hur larvigt det låter om någon säger: "Men nu talar jag och jag talar bara Guds rena ord!") Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir uppmuntrade.  Och profeternas andar underordnar sig profeterna,  för Gud är inte oordningens Gud utan fridens." Ingen profet är utan personligt ansvar. INGEN..

Det är alltså inte så att bara vissa med en särskild 'profetisk smörjelse' kan tala utan det är faktiskt allom förunnat som känner Kristus och som ägnar sig åt Guds ord att ha en 'förmaning, uppmuntran, tillrättavisning' från Ordet till hela församlingen. Men det kan inte sägas  vara 'detta säger inte jag utan det är Guds rena ord' eftersom det skall utsättas för prövning av alla..

Bara några rader senare står det: "Om någon tror sig vara profet eller andlig, ska han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. Om någon inte erkänner detta, (om någon vill undandra sig från Ordets  granskning) är han själv inte erkänd." 14:37-38

"Alltså mina bröder var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. Men låt allt ske värdigt och med ordning." 14:39

Punkt 2

Rom 12:6  " Vi har olika gåvor efter den nåd vi fått: att profetera i överensstämmelse med tron"..
Listan är som ofta varken uttömmande eller komplett men den är precis. Profeterandet i församlingen måste hålla sig inom och vara i överenstämmelse med den tro som en gång för alla är meddelad till alla de heliga. (Judas v3-4). Hur skulle den annars vara till välsignelse? Hur skulle det annars kunna prövas? Hur skulle ordet annars kunna tas emot med tacksägelse och tro så att det blev nyttigt för den som hör det? (Se Heb 4:2) 

Jag har nyligen lyssnat på 'profetiska budskap' som på varje punkt avikit från även dessa enkla grundregler. Och tusentals lyssnar andäktigt och utan att med en min visa att de tänker pröva vad som sägs. Resultatet är att de obefästa i ordet blir befästa i sin förståelse av att Guds ord inte är tillgängligt för dem och eftersom Herren inte talar med dem som Han gör med dessa stora namn så är de också beroende av dessa som har privat audiens hos en Gud som till dem säger vad han annars undanhåller resten av sin kropp. Må dä?  

Gud har givit sitt ord till ALLA som med hörande öron lyssnar och som låter Kristi ord rikligen bo ibland sig. Men vi har numera en okunnig mångfald särskilt ledda av en profetelit som inte behöver avlägga räkenskap inför åhörarna. Det skulle man ha viskat till de troende i Berea.. de hade gått i taket!  De satte nämligen till och med Profeten, Aposteln och Läraren Paulus under luppen för att testa om det var sant det som han sade. Efter tre dagars tester trodde de själva vad de nu hade sett i den heliga skrift vara sant.

Men dagens profeter slipper all sådan uppvaktning. 

Punkt 3

Det som kännetecknar dem som varit i gemenskap med Herren är ett heligt allvar. De har alla varit ensamma med Gud och barfota med heligheten. De har en doft av brända munnar om sig. De har en solitär och seren strålglans av att ha varit med Herren. De har ingen egen vinning av något de förmedlar. Inget i deras uppgift drar ljuset till dem själva. De saknar behov att själva synas och höras, de bjuder inte ut sin kamp men väl vad som har trängt igenom deras kamp: Guds ord. Se Jesaja, Jeremia, Hesikiel, eller se profeten Moses och Josua. De kryddar inte sitt tal med sina andliga upplevelser. De tiger likt Paulus om vad som sagts dem i förtroende. De vet att i dem själva, i deras kött finns inget gott alls. De vet att de utan Honom ingenting kan göra. De vet också att de inte har uppgiften att tala om för andra vad människor skall känna eller uppleva. För de tror att ordet i sig är det svärd som blottlägger hjärtats uppsåt och tankar.

Punkt 4

Om en människa gör anspråk på att ha hört Herren tala så har den människan också Guds syn på saker och ting. När det gäller tillståndet i folket har de en kristallklar förståelse av hur det förhåller sig med nationens och folkets andliga och moraliska nivå. De har nämligen sett i klartext hur Guds utlovade välsignelser och deras villkor ser ut enligt 5 Moseboken 28. De har också noga hörsammat effekterna av att bryta förbundet med Gud och har läst förbannelserna i samma kapitels andra del. De skyller inte på politiska partier, ekonmiska system etc .. De vet att när ett folk övergivit Herren, källan med det friska vattnet så öser de alla ur usla brunnar.

De läser Hosea kapitel 4 och fattar att det är den bristande kunskapen som är den verkliga anledningen till nationens moraliska förfall.


"Mitt folk går under av brist på kunskap.
Eftersom du har förkastat kunskap
ska också jag förkasta dig
från att vara min präst.
Du glömde
din Guds undervisning,
därför ska också jag glömma
dina barn."

Det är det allvar som präglar profeten. Och som om det inte vore nog så har denne också insikt om skeenden som pågår med lavinartad hast.

Jesaja 3:12

"Mitt folks förtryckare är barn, och kvinnor härskar över det.
O, mitt folk,
dina ledare för dig vilse
och fördärvar den väg du skulle gå.

Profeten vet att den som verkligen har stått i Guds rådslut har insikter om Gudsfolkets tillstånd som han själv knappt orkar bära, men som han vet att den Helige Ande har som sin primära uppgift. Och eftersom han är en andlig människan kan han inte slå dövörat till när Herren säger att domen måste börja vid Guds hus. (I NT!)

Lyssna du som tror att väckelse är något slags rosa moln som kommer att landa över oss om vi bara ber tillräckligt högljutt.

"Ve de herdar som fördärvar och skingrar fåren i min hjord! säger HerrenDärför säger Herren, Israels Gud, så om de herdar som vallar mitt folk: Det är ni som har skingrat mina får och drivit bort dem och inte sett till deras bästa."

" Jag ska sätta herdar över dem som ska valla dem, och de ska aldrig mer behöva vara rädda eller modlösa, och ingen av dem ska saknas, säger Herren."

"Så säger Herren Sebaot:
    Lyssna inte på profeternas ord
        när de profeterar för er,
            för de bedrar er.
    De talar sina egna hjärtans syner,
        inte vad som kommer
            från Herrens mun."

"Men vem har stått med
    Herrens råd,
        sett och hört hans ord?
    Och vem har lyssnat till hans ord
        och hört det?"

"Jag har inte sänt dessa profeter,
ändå rusade de i väg.
Jag har inte talat till dem,
ändå profeterade de.

Hade de stått med i mitt råd,
skulle de ha förkunnat mina ord
för mitt folk
för att få dem att vända om
från sina onda vägar
och sina onda gärningar."

Vilka är den svenska kristenhetens synder? Varför är det så tyst om dem? Varför tror folk på väckelse men vägrar vakna? 
a) Vi påstår oss vilja lära känna Herren men har näst intill ingen undervisning i hela Guds rådslut.
b) Vi säger oss älska Herren men tror inte att han menar vad han säger om sig själv när han talar om att hela GT är fullt av hans egen närvaro.
c) Vi påstår oss vara kristen församling men ignorerar allt som profeterna har sagt enligt Jesu ord i Lukas 24.
d) Vi accepterar att låta världen diktera villkoren för hur vi tänker och agerar och tror att Gud skall applådera och småle lite imbecillt och säga att han inget menar med "att det är ett förfärligt ting att falla i den levande Gudens händer." För Gud har blivit så snäll på gamla dar att alla blir frälsta i allafall till sist..
e) Vi har accepterat ett fullständigt förvanskat kärleksbudskap och låter köttet sätta agendan för Anden. Vi och de kyrkor som ännu uppbär statsbidrag i utbyte mot sin självständighet legitimerar att människan definieras efter sin egen könsdefinition, inte efter Guds skapelsordning.

Listan kan göras en bra bit längre. Varför hör vi aldrig dessa toner från "väckelsepredikanter". Nja, det är är ju inget 'sökarvänligt budskap', det drar ju inte folk. Sant. men det garanterar också detta: inget uppvaknande, inga heliga idioter som talar vad sant är även om de därigenom blir hatade.

Falska profeter är de som med ett leende och en timslång lovsång med till intet förpliktande ord döljer Guds sorg för folket. "Om de hade varit i Guds rådslut hade de uppenbarat mitt folks synder för dem." Det gör de inte. För då slutar folket att betala med pengar istället för att ge sig själva till Gud.

Hesekiel slog också han huvudet på spiken. Det var nämligen Kristi Ande i honom som gav till känna det som är en del av vårt 'evangelium'. (1 Pet 1:11-12)

Hes 13:1-12
" Herrens ord kom till mig:

”Människobarn, profetera mot Israels profeter som profeterar. Säg till dem som profeterar efter sitt eget hjärta: Hör Herrens ord! Så säger Herren Gud: Ve över de dåraktiga profeter som följer sin egen ande utan att ha sett något!  Som rävar bland ruiner är dina profeter, Israel. Ni har inte trätt fram i rämnorna och byggt upp muren omkring Israels hus, så att det kan bestå i striden på Herrens dag. De har haft lögnaktiga syner och falska spådomar. De säger: ’Så säger Herren’. Men Herren har inte sänt dem, och ändå hoppas de att deras ord ska gå i uppfyllelse. Var det inte falska syner ni såg och lögnaktiga spådomar ni uttalade när ni sade: ’Så säger Herren’, fastän jag inte hade talat något sådant?
 Därför säger Herren Gud så: Efter­som ni talar falskhet och ser lögnaktiga syner är jag emot er, säger Herren Gud. Min hand ska drabba profeterna som ser falska syner och spår lögn. De ska inte få plats i mitt folks församling och inte tas upp i förteckningen över Israels hus och till Israels land ska de inte komma. Ni ska då inse att jag är Herren Gud.  Just därför att de leder mitt folk vilse när de säger: ’Allt är väl’, trots att allt inte är väl, och eftersom de, när någon bygger en mur, bestryker den med vit kalk,  därför ska du säga till dessa vitkalkare att muren ska falla. Ett slagregn ska komma, och ni hagelstenar, ni ska falla, ja, en stormvind ska bryta lös! Och se, när muren har fallit, ska man då inte säga till er: Var är nu vitkalkningen som ni strök på?"

Nog talar man om omvändelse, men inte från vad... nog talar man om den Helie Ande men har kastrerat Honom så att ingen vill tala om Syndens verklighet och Guds syn på den. Och det faktum att domen skall börja vid Guds hus.

Nästa gång någon lovar väckelse. och skaror av människor som söker frälsning lyssna noga efter om den människan har varit i Guds rådslut. Har den inte det, är den inte vän med hela Guds ord för hela människan i alla tider så är det en sprucken klocka med brusten kläpp.

I kölvattnet av att profetians tjänst fallit i rövarhänder är det nu fritt fram för sådana som Jezebel (Upp 2:20) att leda hela församlingar. Att det ingår i vår vandring att möta Elymas/BarJesus som lever på trolldom och (Apg 13:6) demonisk magi, eller möter silversmederna i Efesos (Apg 17) med sina avgudabilder i silver, säljandes religiöst krimskrams och 'välsignelser' är allom välbekant och även att dessa slåss med näbbar och klor för sitt liturgiska krämeri, det vet vi. Att "simoni" dvs religion förklädd till penningmångleri finns och är väsentlig verksamhet i hundra olika former känner vi igen.

Men då en sammansvuren, edsvuren kristenhet har övergivit Herren, sitter alla still i båten.

Det kommer en natt snart då hela havet stormar. Då får vi se vilka det är som vet sig vara sådana syndare att de går på vattnet Herren själv till mötes.

Inte blir det trångt på Galileé, inte.

Björn Donobauer Doncaster 19 juli
Share:

No comments:

Post a comment

Mest lästa

Senaste inlägg